ข้อจำกัดการให้บริการ

การนำข้อมูล ข่าวสาร บทความ เนื้อหา หรือข้อความ อื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ Realestate.co.th เป็นเพียงการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา และให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาหรือข้อมูลของประกาศที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ ดังนั้น Realestate.co.th ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ Realestate.co.th ไม่ว่าจะเป็นภาพ ลิงค์ต่างๆ และข้อมูลทั้งหมด Realestate.co.th จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในทุกกรณี Realestate.co.th ขอสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการในการระงับ งด การนำเสนอข้อมูลข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า