ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

Realestate.co.th ให้บริการโฆษณา โปรโมท ประชาสัมพันธ์ ประกาศอสังหาริมทรัพย์ ผ่านข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ออกให้ผู้บริการอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตามกฎทางผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการ และลบข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้บริการ รวมถึงเพิกถอนสิทธิการใช้งานตลอดจนสมาชิกภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การนำข้อมูล ข่าวสาร บทความ เนื้อหา หรือข้อความ อื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ Realestate.co.th เป็นเพียงการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา และให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาหรือข้อมูลของประกาศที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ ดังนั้น Realestate.co.th ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ Realestate.co.th ไม่ว่าจะเป็นภาพ ลิงค์ต่างๆ และข้อมูลทั้งหมด Realestate.co.th จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในทุกกรณี Realestate.co.th ขอสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการในการระงับ งด การนำเสนอข้อมูลข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

Realestate.co.th เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ หรือส่วนต่างที่ปรากฎในเว็บไซต์ทั้งหมด และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้อุปกรณ์ ซอฟแวร์ หรือวิธีอื่นใด ในการเผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของทางการค้าโดยมิได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ Realestate.co.th